środa, 23 listopada 2016

Fałszowanie oznaczeń produktu

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, iż fałszowanie oznaczeń produktu jest przestępstwem, penalizowanym w art. 306 Kodeksu Karnego. Zgodnie z jego treścią kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę przydatności towaru lub urządzenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Zabronione jest więc usuwanie, podrabianie lub przerabianie wskazanych w treści tego przepisu znaków w jakikolwiek sposób.

Określone w powyższym przepisie pojęcia – data przydatności i data produkcji nie budzą wątpliwości. Problematyczne może być natomiast zdefiniowanie znaku identyfikacyjnego. Za znak identyfikacyjny, o którym mowa w powyższym przepisie należy uważać oznakowania towarów lub urządzeń nadawane przez producentów bądź inne podmioty uprawnione, związane z obrotem gospodarczym. Funkcją tego oznakowania jest rozpoznanie danego towaru lub urządzenia, odróżnianie go od innych towarów lub urządzeń.